Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji  deklaracji wyboru, a także uczniom objętych opieką pielęgniarki szkolnej. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną  Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja.

Integralną częścią każdej poradni POZ naszego Zakładu jest gabinet pielęgniarki POZ (zabiegowy) oraz punkt pobrań. Z usług punktu pobrań można skorzystać bez zapisywania się, a zlecone przez lekarza badania np. EKG, spirometria, można wykonać w godzinach pracy poradni.

Zapewniamy także Państwu wykonanie badań diagnostycznych będących w kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (badania laboratoryjne, radiologiczne, ultrasonograficzne) w pracowniach naszego Zakładu.

Dla wygody pacjentów istnieje możliwość dokonania zapisu do lekarza osobiście, telefonicznie oraz przez internet. Zakład zapewnia każdemu pacjentowi dostęp za pośrednictwem internetu do wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych.

Zakres świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 • porada lekarska udzielana w warunkach ambulatoryjnych;
 • porada lekarska udzielana w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób;
 • porada patronażowa;
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe;
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zakres świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

 • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych;
 • wizyta realizowana w domu pacjenta, w przypadkach uzasadnionych medycznie, ;
 • wizyta patronażowa;
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
 • świadczenia w ramach profilaktyki;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych w przypadkach gdy świadczenie, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, może być zrealizowane wyłącznie w domu pacjenta. Pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych, zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem;
 • zdejmowanie szwów.

Świadczenia realizowane są na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania i są wykonywane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Zakres świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych
 • wizyta realizowana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie
 • wizyta patronażowa
 • wizyta profilaktycza
 • opieka nad kobietą w ciąży
 • opieka nad matką i noworodkiem
 • opieka położnej nad kobietą po operacji

Świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są wykonywane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania

Zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej

 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
 • kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście pacjentów znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Pielęgniarka szkolna obejmuje profilaktyczną opieką dzieci i młodzież w wieku od 6. do 18./19. roku życia (wg rocznika od klasy 0 do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) na terenie szkoły.

Do pobrania: